Efter udvidelsen af kirkeskibet i 1617 blev vinduet tilmuret og i stedet placeredes den nuværende Chr. IV altertavle i 1631 udført af Hans Bachmann i Kratmøllen oprindeligt udsmykket af Mathies Maler med det velkendte motiv af den sidste nadver efter et stik af Hendrich Goltzius, hvor lyset udspringer bag den centrale figur og ned på nadverbordet. Rundt om motivet er anbragt udskårne bibelske figurer, Moses og Johannes Døberen samt Petrus og Paulus.

Øverst i altertavler, er der ofte billeder på korsfæstelse og himmelfart. Vurder selv billedet øverst på tavlen lige under Chr. IV monogrammet. Ham Christian den IV var nu smart , for når man ser hans logo er der jo klart et kors gemt i C4 tallet på altertavler m.m.

Oprindeligt var mænd og kvinder placeret i hver sin side af kirkens skib med mændene mod syd nærmest prædikestolen fra 1601, så præsten bedre kunne holde dem i ørene, eller af anden grund. Deres medbragte våben måtte de pænt hænge i våbenhuset mod syd før entreen.

Våbenhuset mod syd findes ikke længere i Gerlev. Et antageligt tidligere kapel mod nord, på ”kvindesiden” fra 1500 tallet udgør til gengæld kirkens våbenhus, måske en unik form for ligeberettigelse eller også simpelthen for at undgå den til tider strenge blæst fra syd direkte ind i kirken.

Mod vest er tårnet/ tårnrummet, som løbende er påbygget i højden med deraf følgende stabilitetsproblemer grundet svingninger/ rystelser fra klokkerne. Disse problemer er senest delvist afhjulpet omkring 1988 ved renoveringen af tårnet. Tårnrummet havde oprindeligt faste bænke, som er udskiftet med en fleksibel stoleindretning i 2003. I dag bruges rummet bl.a. til baby salmesang.

Den ene af klokkerne er skænket af prins Carl i 1714 med skriften: ” Første prins i Danmark kaldet Carl ”. Det var som nævnt samme prins, der stod bag opførelsen af ”Mødehus” bygningen syd for kirken, der er renoveret til mødelokale i 1994, hvor også den tidligere skolegårds mur med udendørs toiletter blev nedtaget. Huset er i sin oprindelige form opført som en ”prins Carl skole”.

Ved ombygningen af dens tag i 2010 har tømrermester Tim Olsen og medlem af nuværende menighedsråd Anders Andersen fundet en mur-teglsten med årstallet 1826, som nu er placeret over døren i nordgavlen.

Ved overgang til automatisk ringning i 2008 blev ringerlauget og daværende graver Bodil Hansen optaget på film. Udvendigt i tårnet ses nederst mod syd en afrenset større sten med historiske runde fordybninger i overfladen.
Nord for alter og kor er præstens forberedelses lokale/bygning, sakristiet fra 1400 tallet, hvilket er kirkens ældst bevarede rum. Mod nord er der i 1753 tilbygget en såkaldt Nord fløj med masser af plads til bænke for bl.a. ryttersoldater senere opdelt i to etager. Øverste etage bruges i dag til skiftende udstillinger.

Nuværende malm døbefont er støbt på Kronborg kanonstøberi i 1604 med teksten: ” Kirkeværge Hans Tagesen og Nils Jensen… Tålmod er et frugtbart træ”. Tidligere døbefont udhugget i sten er fundet og står nu ved våbenhuset, som også rummer en sten vi fandt under kirkens gulv i 2003.
Lysekronerne i loftet er skænket af Gerlev kvindeforening i 1904 og restaureret i 2003. Supplerende elegante sidelamper er tegnet af ark. Per Axelsen.

Oprindeligt havde kirken et mindre orgel som i Draaby kirke placeret på et hævet pulpitur/ balkon ved tårnet, men i 1970 fik Gerlev sit nuværende rigtige orgel bygget af Karsten Lund, som daværende organist Helge Rugh havde medindflydelse på og senere donerede enkelte nye ”stemmer” til.

Gerlev kirke blev renoveret indvendigt i 2003 i samarbejde mellem menighedsråd og ark. Per Axelsen. Tømrermester på opgaven var Ebbe Bredahl Kristensen og murermester var Ejner Bang Nielsen.
Kunsten bestod i, at ombygningen ikke umiddelbart måtte kunne ses efterfølgende, men samtidigt gøre kirkens indretning meget mere brugervenlig med plads foran alteret, trin fri adgang og fleksible stoleopstillinger. Gerlev stolen blev herfor tegnet til kirken af arkitekt Per Axelsen i en neutral tidløs form og findes i dag i mange andre kirker.

Forud for arbejdet med den indvendige istandsættelse og restaurering af kirkens indre lå en omfattende istandsættelse af kirkens ydre, ikke mindst tårn, tagværk og kirkegårdsmuren mod Bygaden. Kirkegårdsmuren var nedbrudt af vejr og vind samt tung trafik tæt forbi gennem 75 år før anlæggelsen af den nuværende omfartsvej. Tidligeres tiders trafik var betydeligt mere skånsom langsom kørsel med hestevogne på en grusvej. Muren mod vejen blev genopført omkring 1985 helt fra grunden og fik sit nuværende lidt måske for bastante udseende. 

Gennem årene har der som sagt været større bygningsmæssige problemer med stabiliteten i kirkens murværk og tårn. Man skal tænke på at en større del af sokkel og mur som i andre landsby kirker blot består af groft tilpassede marksten, der møjsommeligt er bygget ovenpå hinanden med de til rådighed værende materialer.

Således har den nyeste del af kirken, nordfløjen en tydelig sætning mod nordøst og kirken østgavl i koret har en større skævhed øverst. Heldigvis har sætningerne ikke udviklet sig væsentligt indenfor de senere år.
Flere tusinde munkesten øverst i kirkens tårn smuldrede og en større del blev skiftet ved renovering af tårnet kort tid efter arbejdet med kirkegårdsmuren. Herefter kom arbejdet med tagspær og tagbelægning, der blev fornyet på flere punkter.

Alle disse arbejder blev forestået af nu afdøde formand Christian Nielsen og arkitekt Ejvind Knudsen, som jeg nåede at komme til at kende ved anlæggelsen af den nuværende chaussesten belægning og belysning rundt om kirken med samtidig anlæg af nye afløb og vandstik samt indføring for fjernvarme omkring 1998.
Fjernvarmen fra Jægerspris kraftvarme blev dog først udnyttet i 2003 ved den store indvendige renovering, som Michael Mønster Film produktion fulgte. Tidligere havde kirken elvarme og før denne en stor kakkelovn nær ved Nord fløjen.

Der findes som nævnt en Mønster film med titlen ”Gerlev kirke ind i nutiden” baseret på mit manuskript. Heri fremgår bl.a. de spor af kalkmalerier der fremkom ved renoveringen herunder den frilagte lidt grove vrængemaske i hvælvet mod nord og det fine indvielseskors bag altertavlen.

Desuden har Michael efterfølgende filmet ved flere koncerter og begivenheder i kirken.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Graver ved Gerlev Kirke
Lisbeth Simonsen

Telefon: 2153 5399

E-mail: gerlevkirke@gmail.com

Træffes bedst:
Hverdage kl. 12-13, dog ikke mandag.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Klik her og se folderen, der kan hentes i kirken.


Billeder af Gerlev Kirke taget af graveren m. fl.

Gerlev Kirke under restaurering

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke

Udsigten fra tagryggen på tårnet Gerlev Kirke